Skip to content

Vaše pozice:
Obchodní podmínky č.1 ze dne 2. března 2009 pro nákup zboží od firmy PROMOR s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, ulice Na Horkách 2019

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Dle těchto obchodních podmínek se řídí uzavírání Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím. V případě jakýchkoliv rozporů mezi zněním Kupní smlouvy a těmito Obchodními podmínkami, mají přednost ustanovení Kupní smlouvy.
 1. Prodávající
Prodávajícím je firma PROMOR s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, ulice Na Horkách 2019, PSČ 737 01, IČ 46581227, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 3480.
 2. Kupující
Kupujícím je:
a) buď fyzická osoba (spotřebitel) - kupní smlouva se řídí dle těchto obchodních podmínek a dále dle Občanského zákoníku č.40/1964Sb v účinném znění a Zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992Sb v účinném znění.
b) nebo nikoli spotřebitel (firma, podnikatel, organizace atd.), má přidělené IČ tj. identifikační číslo - kupní smlouva se řídí dle těchto obchodních podmínek a dále dle Obchodního zákoníku č.513/1991Sb v účinném znění.

II. KUPNÍ SMLOUVA
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu vyžádaný předmět plnění uvedený v Kupní smlouvě a převést na Kupujícího vlastnické právo k tomuto předmětu plnění. Kupující se zavazuje převzít zboží, které je předmětem plnění dle Kupní smlouvy, a to v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě plnění a zaplatit dohodnutou kupní cenu. Kupující musí být způsobilý a oprávněný takový právní úkon učinit.
 1. Uzavření kupní smlouvy
Kupující provede výběr zboží a předloží objednávku Prodávajícímu, buď osobně v prodejně Prodávajícího, nebo s využitím prostředků komunikace na dálku. Tím učiní návrh smlouvy. Prodávající pak potvrdí Kupujícímu, že objednávku přijal pro její zpracování, a to formou rekapitulace nevyřízené objednávky. Následně Prodávající ověří množství, cenu a druh zboží, které se zavazuje Kupujícímu dodat. Kupní smlouva je uzavřena, když Prodávající akceptuje objednávku Kupujícího, a to buď osobně v prodejně Prodávajícího, nebo odešle Kupujícímu zprávu, že jeho objednávka je potvrzená, a to nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. Prodávající si vyhrazuje možnost zrušit objednávku nebo její část v případě, že výrobce přestane dodávat dané zboží nebo se výrazně změnila jeho cena.
 2. Kupní cena a přechod vlastnických práv
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé částky dle Kupní smlouvy na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v prodejně Prodávajícího nebo zaplacením dobírky pracovníkovi přepravní firmy. Uhrazením celé kupní ceny přechází vlastnická práva k předmětu plnění z Prodávajícího na Kupujícího. Základní ceny zboží a výše úhrady za dopravné a balné uvedené v ceníku, v jiných dokumentech nebo na internetových stránkách Prodávajícího, mohou být smluvně upraveny o příslušné slevy. Recyklační poplatky jsou uvedeny odděleně od základních cen a příslušné slevy se na ně nevztahují. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny dle potřeby aktualizovat. Pro účely Kupní smlouvy jsou směrodatné pouze ty ceny, které jsou uvedeny v Kupní smlouvě (zejména v potvrzené objednávce). Dále si Prodávající také vyhrazuje možnost změny prezentovaných cen a tiskových chyb.
 3. Místo plnění a přechod nebezpečí škody na zboží
Místem plnění je prodejna Prodávajícího, kde Prodávající předá zboží přepravní firmě k dopravě ke Kupujícímu, nebo je místem osobního odběru. Pokud si Kupující zvolí dodání předmětu plnění přepravní firmou na jinou dodací adresu, než je místo plnění, připočítá Prodávající ke kupní ceně dopravné a balné. Výše úhrady za dopravné a balné je uvedena v Kupní smlouvě a závisí na umístění dodací adresy, velikosti a hmotnosti předmětu plnění. Převzetím zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.
 4. Termín dodání
Termín dodání je během 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud není možné dodat objednané zboží nebo jeho část v tomto termínu, sdělí toto Prodávající Kupujícímu během 2 pracovních dnů od obdržení objednávky spolu s novým termínem dodání, případně i s upozorněním na nové ceny. V případě, že Kupující nový termín a případně i nové ceny neodsouhlasí během následujících 10 pracovních dnů, může Prodávající odstoupit od Kupní smlouvy bez sankcí pro obě strany.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy
Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a zároveň v případě, že Kupujícím je fyzická osoba bez IČ (spotřebitel), má takový Kupující právo ve smyslu §53 odst.7 občanského zákoníku č.40/1964Sb odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakýchkoliv sankcí, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V této lhůtě musí takový Kupující doručit Prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od kupní smlouvy. Takový Kupující může toto své právo na odstoupení od kupní smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu Prodávajícího spolu s projevem vůle od kupní smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží Prodávajícímu na jeho adresu spolu s písemným projevem vůle od kupní smlouvy odstoupit. Takový Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmětem plnění je zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu, nebo zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, nebo zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a zastarání, nebo zbožím jsou audio a video nahrávky a počítačové programy, porušil-li takový Kupující jejich originální obal, což platí také, když zbožím jsou periodika, noviny a časopisy.
 6. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že Kupujícím je fyzická osoba bez IČ (spotřebitel),odovídá Prodávající za to, že zboží je v okamžiku převzetí takovým Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad, a to ve smyslu §616 občanského zákoníku č.40/1964Sb v účinném znění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto podmínky jsou sepsány a budou interpretovány v souladu s právem České republiky. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, všechny spory vzniklé
z kupních smluv nebo v jejich souvislosti, budou s konečnou platností řešeny Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky třemi rozhodci v souladu s Rozhodčím řádem a Statutem. Rozhodčí nález je konečný a vykonatelný. Jazykem rozhodčího řízení je český jazyk. Rozhodčí řízení se bude konat v Ostravě.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 3. března 2009.

V Českém Těšíně, dne 2. března 2009
Ing. Bc. Roman Kajfosz, jednatel PROMOR s.r.o.

Uživatel

Zapomněli jste heslo?
Nemáte účet? Vytvořte jej

Košík

Obsah košíku
Váš košík je prázdný

Zboží v akci

lišta LP 35 HD 2m podlahová - cena za m
lišta LP 35 HD 2m podlahová - cena za m
125,00 Kč s DPH
reflektor ZS2711 LED 10Wsenzor IDEO CW - cena za ks
reflektor ZS2711 LED 10Wsenzor IDEO CW - cena za ks
448,00 Kč s DPH
reflektor ZS2641 LED 50W/4000K IDEO - cena za ks
reflektor ZS2641 LED 50W/4000K IDEO - cena za ks
798,00 Kč s DPH
reflektor ZS2611 LED 10W/4000K IDEO - cena za ks
reflektor ZS2611 LED 10W/4000K IDEO - cena za ks
238,00 Kč s DPH
žár. LED GU10 NW 4,5W ZQ8341 denn.bílá - cena za ks
žár. LED GU10 NW  4,5W ZQ8341 denn.bílá - cena za ks
61,97 Kč s DPH
55,16 Kč s DPH
Ušetříte: 6,81 Kč
žár. LED GU10 WW 4,5W ZQ8340 tepl.bílá - cena za ks
žár. LED GU10 WW  4,5W ZQ8340 tepl.bílá - cena za ks
61,97 Kč s DPH
55,16 Kč s DPH
Ušetříte: 6,81 Kč
žár.E14 LED 4,0W NW ZQ3211 CANDLE - cena za ks
žár.E14 LED 4,0W NW ZQ3211 CANDLE - cena za ks
55,97 Kč s DPH
49,82 Kč s DPH
Ušetříte: 6,15 Kč
žár.E14 LED 4,0W WW ZQ3210 CANDLE - cena za ks
žár.E14 LED 4,0W WW ZQ3210 CANDLE - cena za ks
55,97 Kč s DPH
49,82 Kč s DPH
Ušetříte: 6,15 Kč
žár. LED GU10 CW 5,5W ZQ8352 stud.bílá - cena za ks
žár. LED GU10 CW  5,5W ZQ8352 stud.bílá - cena za ks
61,97 Kč s DPH
žár. LED GU10 NW 5,5W ZQ8351 denn.bílá - cena za ks
žár. LED GU10 NW  5,5W ZQ8351 denn.bílá - cena za ks
61,97 Kč s DPH
55,16 Kč s DPH
Ušetříte: 6,81 Kč